000166520 2023 10520 004 000 011 004 Poreski tretman prometa usluge davanja u zakup stana koji obveznik PDV ˗ zakupodavac vrši fizičkom licu za potrebe stanovanja (domaćem ili stranom državljaninu) odnosno usluge davanja u zakup stana fizičkom licu koje stan neće koristiti za potrebe stanovanja već za druge potrebe

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000166520 2023 10520 004 000 011 004 od 06.10.2023, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Poreski tretman prometa usluge davanja u zakup stana koji obveznik PDV ˗ zakupodavac vrši fizičkom licu za potrebe stanovanja (domaćem ili stranom državljaninu) odnosno usluge davanja u zakup stana fizičkom licu koje stan neće koristiti za potrebe stanovanja već za druge potrebe 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), na promet usluge davanja u zakup stana, koji obveznik PDV ˗ zakupodavac vrši fizičkom licu za potrebe stanovanja (domaćem ili stranom državljaninu), PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV ˗ zakupodavac nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. 

Na promet usluge davanja u zakup stana fizičkom licu koje stan neće koristiti za potrebe stanovanja, već za druge potrebe, PDV se obračunava po opštoj poreskoj stopi od 20% i plaća u skladu sa Zakonom. Obveznik PDV ˗ zakupodavac koji vrši promet navedene usluge ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu pružanja predmetne usluge u skladu sa Zakonom. 

 

*** 

 

Odredbama člana 3. Zakona propisano je da su predmet oporezivanja PDV isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona (odredba člana 5. stav 1. Zakona). 

U skladu sa odredbom člana 23. stav 1. Zakona, opšta stopa PDV za oporezivi promet dobara i usluga ili uvoz dobara iznosi 20%. 

Odredbom člana 25. stav 2. tačka 4) Zakona propisano je poresko oslobođenje za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza, odnosno da se PDV ne plaća na promet usluga zakupa stanova, ako se koriste za stambene potrebe.  

 

Podeli:

Besplatna prijava