000106585 2024 004 000 011 004 Obaveza izdavanja priznanice poljoprivredniku kada obveznik PDV ˗ skladištar pruža uslugu skladištenja poljoprivrednih proizvoda poljoprivredniku, pri čemu naknadu za predmetnu uslugu naplaćuje u poljoprivrednim proizvodima na kraju svakog meseca ˗ 1% od ukupne količine poljoprivrednih proizvoda koje skladišti

(Mišljenje Ministarstva finansija, broj 000106585 2024 004 000 011 004 od 23.02.2024, izvor: vebsajt Ministarstva) 

 

Obaveza izdavanja priznanice poljoprivredniku kada obveznik PDV ˗ skladištar pruža uslugu skladištenja poljoprivrednih proizvoda poljoprivredniku, pri čemu naknadu za predmetnu uslugu naplaćuje u poljoprivrednim proizvodima na kraju svakog meseca ˗ 1% od ukupne količine poljoprivrednih proizvoda koje skladišti 

 

U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 ˗ ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 ˗ dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22, u daljem tekstu: Zakon), kada poljoprivrednik izvrši promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obvezniku PDV ima pravo na PDV nadoknadu. Obveznik PDV dužan je da PDV nadoknadu obračuna u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun – priznanicu, kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivredniku u novcu uplatom na tekući račun ili račun štednje. Dokument za obračun – priznanica naročito sadrži sledeće podatke: naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB obveznika PDV ˗ izdavaoca priznanice; mesto i datum izdavanja i redni broj priznanice; ime, prezime, adresu i PIB poljoprivrednika; vrstu i količinu isporučenih dobara, odnosno vrstu i obim usluga; datum prometa dobara, odnosno usluga; vrednost primljenih dobara, odnosno usluga, bez PDV nadoknade, kao i iznos PDV nadoknade obračunate poljoprivredniku. S tim u vezi, kada obveznik PDV ˗ skladištar pruža uslugu skladištenja poljoprivrednih proizvoda poljoprivredniku, pri čemu naknadu za predmetnu uslugu naplaćuje u poljoprivrednim proizvodima na kraju svakog meseca ˗ 1% od ukupne količine poljoprivrednih proizvoda koje skladišti (što znači da poljoprivrednik na kraju svakog meseca vrši promet poljoprivrednih proizvoda obvezniku PDV ˗ skladištaru), obveznik PDV ˗ skladištar dužan je da po osnovu predmetnog prometa izda poljoprivredniku priznanicu sa propisanim podacima. Pored toga, kada je reč o obliku i načinu dostavljanja navedene priznanice poljoprivredniku ukazujemo da nisu propisana ograničenja, s obzirom na to da propisima iz oblasti PDV, za čiju je primenu nadležno Ministarstvo finansija, oblik i način dostavljanja priznanice nisu uređeni. 

 

*** 

 

Saglasno odredbama člana 3. Zakona, predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga (u daljem tekstu: promet dobara i usluga) koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku. 

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (u daljem tekstu: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno. 

Saglasno odredbi člana 34. stav 1. Zakona, fizička lica koja su vlasnici, zakupci i drugi korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta i fizička lica koja su kao nosioci, odnosno članovi poljoprivrednog gazdinstva upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa propisom kojim se uređuje registracija poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: poljoprivrednici), imaju pravo na nadoknadu po osnovu PDV (u daljem tekstu: PDV nadoknada), pod uslovima i na način određen ovim zakonom. 

PDV nadoknada priznaje se poljoprivrednicima koji izvrše promet poljoprivrednih i šumskih proizvoda, odnosno poljoprivrednih usluga obveznicima (član 34. stav 2. Zakona). 

Saglasno odredbi stava 3. istog člana Zakona, ako poljoprivrednici izvrše promet dobara i usluga iz stava 2. ovog člana, obveznik je dužan da obračuna PDV nadoknadu u iznosu od 8% na vrednost primljenih dobara i usluga, o čemu izdaje dokument za obračun (u daljem tekstu: priznanica), kao i da obračunatu PDV nadoknadu isplati poljoprivrednicima u novcu (uplatom na tekući račun ili račun štednje). 

Obveznici iz stava 3. ovog člana imaju pravo da odbiju iznos PDV nadoknade kao prethodni porez, pod uslovom da su PDV nadoknadu i vrednost primljenih dobara i usluga platili poljoprivredniku (član 34. stav 4. Zakona). 

Odredbom člana 183. stav 1. Pravilnika propisano je da obveznik PDV izdaje poljoprivredniku dokument za obračun PDV nadoknade (priznanica) u smislu člana 34. stav 3. Zakona. 

U skladu sa stavom 2. istog člana Pravilnika, priznanica iz stava 1. ovog člana sadrži naročito sledeće podatke:
1) naziv, odnosno ime i prezime, adresu i PIB obveznika PDV – izdavaoca priznanice;
2) mesto i datum izdavanja i redni broj priznanice;
3) ime, prezime, adresu i PIB poljoprivrednika;
4) vrstu i količinu isporučenih dobara, odnosno vrstu i obim usluga;
5) datum prometa dobara, odnosno usluga;
6) vrednost primljenih dobara, odnosno usluga, bez PDV nadoknade;
7) iznos PDV nadoknade obračunate poljoprivredniku. 

Podeli:

Besplatna prijava