Poreski tretman računa koji se izdaju imaocima KORPORACIJSKIH KARTICA

15.05.2022

Poreski tretman računa koji se izdaju

imaocima KORPORACIJSKIH KARTICA

 

 

Nakon usvajanja (novog) zakona kojim je regulisana fiskalizacija, a zbog potrebe usaglašavanja sa propisima o PDV, došlo je do izmene Pravilnika o PDV.

Jedna od izmena se odnosi i na drugačiji status računa koji se izdaju kupcima koji su korisnici tzv. KORPORACIJSKE KARTICE.

Značaj ovih izmena je u činjenici da se u ovim slučajevima odstupa od opšteg pravila po kom se fiskalni račun smatra tzv. PDV računom.

 

Prema opštem pravilu FISKALNI RAČUN koji je izdat u skladu sa („novim“) pravilima o fiskalizaciji i ukoliko poseduje podatak za identifikaciju kupca, npr PIB (podaci o poslovnom imenu, adresi, mestu sedišta nisu obavezni na fiskalnom računu) SMATRA se računom u smislu Zakona o PDV (u daljem tekstu: PDV RAČUN).

 

Izuzetak je predviđen za imaoce korporacijskih kartica.

 

Da bi bilo jasno da li se primenjuje opšte pravilo ili izuzetak, najpre je neophodno utvrditi da li se obveznik PDV u pogledu poslovnog odnosa sa određenim dobavljačem smatra „imaocem korporacijske kartice“ za šta je potrebno da budu ispunjenji sledeći uslovi:

  1. Da je kupcu (primaocu dobara i/ili usluga) od strane dobavljača (isporučioca dobara odnosno pružaoca usluga) izdata korporacijska kartica
  2. da su izdavalac i primalac korporacijske kartice zaključili pisani ugovor o korišćenju korporacijske kartice, kojim se uređuje korišćenje korporacijske kartice;
  3. da je ugovorom predviđeno da isporučilac dobara, odnosno pružalac usluga utvrđuje novčanu obavezu primaoca za kalendarski mesec ili za kraći period u kalendarskom mesecu.

 

 

Ukoliko NISU ispunjeni ovi uslovi, ne smatra se da je kupac na malo imalac korporacijske kartice, i primenjuju se opšte pravilo, tj. FISKALNI RAČUN se SMATRA PDV RAČUNOM, i na osnovu njega primalac računa može korisiti pravo na odbitak prethodnog poreza (uz ispunjavanje ostalih uslova).

 

Ukoliko JESU ispunjeni ovi uslovi, SMATRA se da je kupac na malo imalac korporacijske kartice i primenjuju se sledeća pravila:

 

  • Prodavac NE IZDAJE fiskalne račune za primljen avans

 

  • Prodavac prilikom izvršenog prometa izdaje fiskalni račun na kome između ostalih obaveznih elementa
  • PIB kupca
  • Broj korporacijske kartice
  • Način plaćanja: VAUČER

OVAJ FISKLANI RAČUN se za kupca NE SMATRA PDV RAČUNOM i po njemu KUPAC NEMA PRAVO na odbitak PDV

 

  • Prodavac periodično (u rokovima koji su predviđeni Ugovorom za izdavanje računa) izdaje klasičan PDV račun.

OVAJ RAČUN se potrebe korišćenja prethodnog poreza (uz ispunjavanje ostalih uslova) za KUPCA smatra PDV RAČUNOM

 

  • Prodavac (obveznik fiskalizacije) koji je za izvršen promet u kalendarskom mesecu izdao PDV račun, može za taj promet (koji je prethodno evidentirao preko fiskalnog uređaja) da izda fiskalni račun „REFUNDACIJA“

 

Ove izmene su stupile na snagu 22. aprila 2022 godine.

 

 

Podeli:

Ostale novosti

Besplatna prijava