Objavljene su izmene i dopune PRAVILNIKA O PDV

01.02.2023

Objavljene su izmene i dopune PRAVILNIKA O PDV

(objavljene u Službenom glasniku Republike Srbije broj 7/23 od 31/01/2023; stupaju na snagu od 01/02/2023)

Cilj izmena je preciziranje pojedinih odredbi, ali pre svega usaglašavanje pravila za izdavanje PDV računa sa propisima iz oblasi elektronskog fakturisanja.

Neke od izmena PRAVILNIKA O PDV :

 1. Precizirano je šta se smatra prometom usluga bez naknade u smislu člana stav 4. tačka 1) i 2) Zakona;
 2. Propisana su nova pravila za postupanje u slučaju promene poreskog dužnika nakon naplate avansa po osnovu kog je izdat avansni račun sa obračunatim PDV, ili avansni račun bez PDV u slučaju kada primalac avansa nije poreski dužnik;
 3. Uređeno je šta se smatra tržišnom vrednošću na osnovu koje se utvrđuje osnovica za obračunavanje PDV za promet dobara i usluga iz člana 17. st. 5. i 6. i člana 17b Zakona
 4. Precizirano je da do izmene osnovice naročito dolazi zbog naknadnog ispunjavanja uslova za ostvarivanje poreskog oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet iz člana 24. stav 1. tač. 2), 3) i 4) Zakona;
 5. Precizirano je da se poresko oslobađanje za koje je bio uslov posedovanje deklaracije carinskog organa može ostvariti ako se poseduje deklaracija u elektronskom obliku ili overena kopija deklaracije u papirnom obliku;
 6. Uređeno je da ako se za određene promete izdaje elektronska faktura, a u cilju ostvarivanja prava na poresko oslobađanje, carinski organ overava odštampani primerak elektronske fakture (spoljni prikaz) koji je potvrđen potpisom odnosno pečatom izdavaoca;
 7. Izmenjene su odredbe o definisanju usluga socijalnog staranja i zaštite, dečije zaštite i zaštite mladih i usluge ustanova socijalne zaštite;
 8. Izmenjene su odredbe o slučajevima u kojima nema obaveze izdavanja računa iz člana 42. Zakona, tako da se sada izuzeci ne odnose na promete za koje se izdaju elektronska fakture i fiskalni računi;
 9. Izmenjeni su slučajevi u kojima ne postoji obaveza izdavanja računa tako da se izuzimanje od obaveze ne primenjuje kada se izdaje elektronska faktura za:
  1. Prijem avansa u istom poreskom periodu kada je izvršen promet;
  2. Naplaćen avansa za promet za koji je poreski dužnik primalac dobara i usluga;
  3. Naknadu na ime pretplate za isporuku dnevnih novina i serijskih publikacija;
  4. Izvršen promet za koji je propisano poresko oslobađanje bez prava na odbitak prethodnog poreza;
 10. Uređen je način unošenja podatka o datumu prometa u elektronsku fakturu za usluge iz člana 5. stav 3. tačka 1) Zakona;
 11. Propisana je obaveza da se u račun, koji se izdaje za promet za koji je propisano poresko oslobađanje, unese i podatak o broju potvrde o poreskom oslobađanju, ukoliko se poresko oslobađanje za taj promet ostvaruje na osnovu te potvrde;
 12. Dokument o izmeni osnovice izdaje se i u slučaju kada avans ili deo avansa za koji je izdat avansni račun prestane da se smatra avansom (npr. raskid ugovora);
 13. Propisani su elementi internog računa koji sastavlja primalac dobara i usluga kao poreski dužnik
Podeli:

Ostale novosti

Besplatna prijava