Objavljen nacrt izmena Zakona o PDV

07.11.2022

Ministartsvo finansija objavilo je na svojoj internet stranici Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV.

 

 

NACRT ZAKONA

O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 

Član 1.

            U Zakonu o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20), u članu 10a stav 2. posle reči: „iz člana 9. stav 1. ovog zakona” dodaju se zapeta i reči: „promet dobara koja su u postupku carinskog skladištenja u skladu sa carinskim propisima”.

 

Član 2.

            U članu 14. dodaje se stav 5, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. tačka 4) ovog člana, kod prometa električne energije na koji se primenjuju pravila relevantnih evropskih asocijacija operatora prenosnih sistema u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika, promet električne energije nastaje danom izdavanja računa.”.

 

Član 3.

            U članu 15. posle stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. tačka 1) ovog člana, usluga preuzimanja električne energije u energetski sistem na koju se primenjuju pravila relevantnih evropskih asocijacija operatora prenosnih sistema u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetika, smatra se pruženom danom izdavanja računa.”.

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

U dosadašnjem stavu 4, koji postaje stav 5, reči: „stava 3.” zamenjuju se rečima: „stava 4.”.

 

Član 4.

            U članu 17. posle stava 6. dodaju se novi stav 7. i stav 8, koji glase:

„Tržišnom vrednošću iz st. 5. i 6. ovog člana, a u smislu ovog zakona, smatra se ukupni iznos koji bi kupac dobara, odnosno primalac usluga platio u trenutku prometa dobara, odnosno usluga nezavisnom dobavljaču za promet u Republici.

Ako se za konkretna dobra, odnosno usluge ne može utvrditi tržišna vrednost, tržišna vrednost utvrđuje se za slična dobra ili usluge, a ako se tržišna vrednost ne može utvrditi ni za slična dobra, odnosno usluge, tržišnom vrednošću smatra se:

1) za promet dobara, iznos koji nije niži od nabavne cene tih ili sličnih dobara, a ako je ta cena nepoznata, ukupan iznos utvrđenih troškova u trenutku isporuke;

2) za promet usluga, iznos koji nije niži od ukupnog iznosa utvrđenih troškova pružanja usluge koje snosi poreski obveznik.”.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 9.

 

Član 5.

            Posle člana 17. dodaju se čl. 17a i 17b, koji glase:

 

„Član 17a

            Osnovica za promet dobara, odnosno usluga u zamenu za višenamenski vrednosni vaučer je naknada plaćena za višenamenski vrednosni vaučer, a ako nema informacija o toj naknadi, osnovica je novčana vrednost navedena na samom višenamenskom vrednosnom vaučeru ili u povezanoj dokumentaciji, bez PDV koji se odnosi na isporučena dobra, odnosno pružene usluge.

 

 

Član 17b

            Kod prometa dobara, odnosno usluga između lica koja se smatraju povezanim licima u smislu ovog zakona, uz naknadu koja je niža od tržišne vrednosti, kod kojeg sticalac nema pravo na odbitak prethodnog poreza u potpunosti, osnovicom se smatra tržišna vrednost tih dobara, odnosno usluga, bez PDV.

Povezanim licima u smislu ovog zakona smatraju se povezana lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica, lica kod kojih postoje porodične ili druge lične veze, upravljačke, vlasničke, članske, finansijske ili pravne veze, uključujući odnos između poslodavca i zaposlenog, odnosno članova porodičnog domaćinstva zaposlenog određenog shodno članu 56a stav 6. ovog zakona.”.

 

Član 6.

                    U članu 28. posle stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:

„Računom iz stava 2. tačka 1) ovog člana smatra se elektronska faktura koja je prihvaćena, odnosno za koju se smatra da je prihvaćena u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje.

Ako je elektronska faktura iz stava 5. ovog člana prihvaćena najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period u kojem je nastala poreska obaveza u skladu sa ovim zakonom, obveznik može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza najranije za poreski period u kojem je poreska obaveza nastala, nezavisno od toga da li je elektronska faktura izdata na dan nastanka poreske obaveze ili posle tog dana.”.

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 7. i 8.

 

Član 7.

            U članu 51a stav 1. reč: „pismeno” zamenjuje se rečima: „u elektronskom obliku”,  a reč: „nadležni” briše se.

U stavu 2. reči: „nadležnom poreskom organu” zamenjuju se rečima: „poreskom organu u elektronskom obliku”.

 

Član 8.

U članu 56a stav 2. tačka 1) posle reči: „u svojini,” dodaju se reči: „zajedničkoj svojini,”.

U stavu 4. posle reči: „u svojini,” dodaju se reči: „zajedničkoj svojini,”.

 

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2023. godine.

Podeli:

Ostale novosti

Besplatna prijava