IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PDV – 24/12/2021

15.01.2022

Usvajanjem novih propisa iz oblasti elektronskog fakturisanja i fiskalizacije, nametnula se potreba da se tim propisima prilagode i pojedine odredbe Pravilnika o PDV kojima su regulisana pravila u vezi sa izdavanjem računa.

Objavljeno: „Službeni glasnik RS“ broj 127/21, od 24/12/2021

Datum stupanja na snagu: 25/12/2021

 

Šta donose nove izmene i dopune Pravilnika o PDV:

 1. Računom koji se izdaje putniku u cilju ostvarivanja prava na povrat PDV smatra se i fiskalni račun
 2. Fiskalni račun koji sadrži PIB primaoca ne mora da sadrži ostale podatke iz člana 42. stav 4. Zakona o PDV
 3. Elektronska faktura ne mora da sadrži podatak o mestu izdavanje elektronske fakture
 4. Propisana je obaveza da avansni račun obavezno sadrži i podatak o „datumu prijema avansa“
 5. Fiskalni račun se smatra PDV računom
 6. Fiskalni račun se u potpunosti ili delimično ne smatra PDV računom ukoliko je za taj promet u potpunosti ili delimično izvršeno avansno plaćanje
 7. Mogućnost izdavanja računa uz fiskalni račun
 8. Pripisana je obaveza iskazivanja podatka o PIB ili druge identifikacione oznake nosioca prava u u fiskalnom računu koji se izdaje diplomatsko konzularnom predstavništvu (DKP), međunarodnoj organizaciji (MO), osoblju DKP i MO i članovima njihovih porodica
 9. Propisano je kada obveznik PDV u poreskoj prijavi počinje iskazivanje podataka o PDV iskazanom u fiskalnim računima

 

 

 

 1. RAČUNOM KOJI SE IZDAJE PUTNIKU U CILJU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAT PDV SMATRA SE I FISKALNI RAČUN

U cilju ostvarivanja prava na povrat PDV putnik (kupac koji u Republici nema prebivalište ni boravište) pored ostalih uslova koje mora da ispuni, treba da poseduje i račun, koji mu obavezno izdaje prodavac.

Izmena Pravilnika o PDV (član 84. stav 2.) je regulisano da se računom smatra i fiskalni račun  izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija.

NOVE odredbe

Pravilnik o PDV

Član 84.

(stav 2.) Računom iz stava 1. ovog člana smatra se dokument izdat u skladu sa Zakonom, kao i fiskalni isečak, odnosno fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuju fiskalne kase, odnosno fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija.

 

 

 1. FISKALNI RAČUN KOJI SADRŽI PIB PRIMAOCA NE MORA DA SADRŽI OSTALE PODATKE IZ ČLANA 42. STAV 4. ZAKONA O PDV

Propisima o fiskalizacije je propisano da u slučajevima kada je korisnika isporučenih dobara i/ili pruženih usluga pravno lice ili obveznik prihoda od samostalne delatnosti, fiskalni račun sadrži podatke o PIB primaoca fiskalnog računa.

U ovom slučaju fiskalni račun (koji sadrži podatak o PIB primaoca fiskalnog računa) ne mora da sadrži ostale podatke iz člana 42. stav 4. Zakona o PDV, koji nisu obavezni podaci u sladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija.

NOVE odredbe

Pravilnik o PDV

Član 180a

Fiskalni račun koji se izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, a koji sadrži podatak o PIB-u primaoca fiskalnog računa, ne mora da sadrži ostale podatke iz člana 42. stav 4. Zakona i ovog pravilnika, koji nisu obavezni podaci u skladu sa propisima kojima se uređuje fiskalizacija.

Izmenama Pravilnika o PDV je uređeno i da se fiskalni račun (izdat u skladu sa („novim”) pravilima o fiskalizaciji) smatra računom u smislu Zakona o PDV (tzv „PDV računom“), o čemu je dat komentar u tački 5.

 

 

 1. ELEKTRONSKA FAKTURA NE MORA DA SADRŽI PODATAK O MESTU IZDAVANJE ELEKTRONSKE FAKTURE

Od usvajanja propisa kojima se reguliše elektronsko fakturisanje, najveće dileme je izazvala prvobitna  neusaglašenosti ovih propisa sa propisima o PDV u pogledu elemenata računa.

U cilju usaglašavanja propisa o elektronskom fakturisanju i propisa o PDV izvršena je dopuna Pravilnika o PDV u delu koji se odnosi na mogućnost izostavljanja određenih podataka u računu tako što je novim članom 180b uređeno da račun koji se izdaje u skladu sa sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje, ne mora da sadrži podatak o mestu izdavanja elektronske fakture.

NOVE odredbe

Pravilnik o PDV

Član 180b

Račun koji se izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronsko fakturisanje, ne mora da sadrži podatak o mestu izdavanja elektronske fakture.

 

 

 1. PROPISANA JE OBAVEZA DA AVANSNI RAČUN OBAVEZNO SADRŽI I PODATAK O „DATUMU PRIJEMA AVANSA“

Izmenama odredaba člana 188. Pravilnika o PDV, propisano je da avansni račun sadrži podatak o datumu prijema avansa.

Podatak o datumu prijema avansa se unosi i u elektronsku fakturu, tako da ove izmene predstavljaju dodatno usaglašavanje propisa o PDV i propisa o elektronskom fakturisanju, ali uvode i obavezu iskazivanja podatka o datumu prijema avansa i za račune koji se izdaju van sistema e-faktura,

NOVE odredbe

Pravilnik o PDV

Član 188.

(stav 1.) U slučaju avansnog plaćanja, obveznik PDV koji prima avansnu uplatu, a koji je po osnovu prijema avansne uplate poreski dužnik u skladu sa Zakonom, izdaje račun koji sadrži sledeće podatke:

1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;

2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;

3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;

4) osnov za avansno plaćanje i datum prijema avansa;

5) iznos avansne uplate;

6) poresku stopu koja se primenjuje;

7) iznos obračunatog PDV.

(stav 2.) U konačnom računu za promet dobara i usluga za koji je primalac avansne uplate poreski dužnik u skladu sa Zakonom, iznos osnovice za izvršeni promet umanjuje se za iznose avansnih uplata, bez PDV, a iznos PDV za izvršeni promet za iznose PDV obračunate po osnovu avansnih uplata, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano.

(stav 3.) Izuzetno od stava 2. ovog člana, ako posle avansnog plaćanja dođe do promene poreskog dužnika u skladu sa Zakonom, u konačnom računu za promet dobara i usluga ne iskazuje se podatak o PDV, a iznos osnovice umanjuje se za iznose avansnih uplata, bez PDV, osim ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano.

 

 

 1. FISKALNI RAČUN SE SMATRA PDV RAČUNOM

Dopunjenom odredbama člana 198. Pravilnika o PDV je regulisano da se fiskalni račun (izdat u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija) smatra se računom u smislu Zakona o PDV.

Suština ove odredbe da je da obveznik PDV primalac računa, ukoliko ispunjava ostale uslove, može koristiti pravo na odbitak prethodnog poreza po fiskalnom računu koji sadrži podatak o PIB primaoca računa.

NOVE odredbe

Pravilnik o PDV

Član 198.

(stav 4.) Fiskalni račun koji izdaje obveznik PDV koji evidentira promet dobara i usluga preko elektronskog fiskalnog uređaja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, smatra se računom u smislu Zakona.pravilnika o PDV predstavlja tzv „opšte pravilo“ od kojeg postoje izuzeci koji se odnose na slučajeve kada je za promet za koji se izdaje fiskalni račun u potpunosti ili delimično naplaćen avans, o čemu su dati komentari u tački 6.

POVEZANI TEKSTOVI:

Elementi PDV računa

Uslovi za odbitak prethodnog poreza

 

 

 1. FISKALNI RAČUN SE U POTPUNOSTI ILI DELIMIČNO NE SMATRA PDV RAČUNOM UKOLIKO JE ZA TAJ PROMET U POTPUNOSTI ILI DELIMIČNO IZVRŠENO AVANSNO PLAĆANJE

Pored opšteg pravila kojim je propisano  da se fiskalni račun (izdat u skladu sa (tzv „novim“) propisima o fiskalizaciji) koji sadrži podatak o PIB-u primaoca fiskalnog računa, smatra računom u smislu Zakona o PDV, dopunama Pravilnika o PDV su uređeni i slučajevi odstupanja od ovog opšteg pravila, odnosno slučajevi u kojima se fiskalni račun u potpunosti ili delimično NE SMATRA računom u smislu Zakona o PDV-a.

U slučaju da je pre izvršenog prometa U POTPUNOSTI IZVRŠENO AVANSNO PLAĆANJE, fiskalni račun izdat za izvršen promet se NE SMATRA računom u smislu Zakona o PDV-u.

U slučaju da je pre izvršenog prometa DELIMIČNO IZVRŠENO AVANSNO PLAĆANJA, fiskalni račun se NE SMATRA računom u smislu Zakona o PDV  U DELU PLAĆANOG AVANSA.

Suština ovakvog uređivanja izuzetaka je u činjenici da se fiskalnim računom u smislu propisa kojima se uređuje fiskalizacija smatraju račun za izvršen promet i račun za naplaćen avans, kao i da postoji obaveza njihovog izdavanja.

U slučaju kada je korisnik dobara i/ili usluga pravno lice ili obveznik prihod od samostalne delatnosti, izdavalac fiskalnog računa iskazuje i podatke o PIB ili JMBG primaoca računa.

Primalac računa po primljenom fiskalnom računu za avans, na kom je iskazan podatak o PIB primaoca računa ima pravo na odbitak prethodnog poreza (uz ispunjavanje ostalih uslova), tako da po fiskalnom računu za izvršen promet može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza (uz ispunjavanje ostalih uslova) samo za razliku obračunatog PDV u fiskalnom računu za izvršen promet ukoliko je obračunati PDV za izvršen promet veći od obračunatog PDV za primljeni avans.

NOVE odredbe

Pravilnik o PDV

Član 198.

(stav 5.) Izuzetno od stava 4. ovog člana, ako je za promet dobara i usluga, za koji se izdaje fiskalni račun u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, izvršeno avansno plaćanje:

1) u potpunosti, taj fiskalni račun ne smatra se računom u smislu Zakona;

2) delimično, taj fiskalni račun ne smatra se računom u smislu Zakona u delu plaćenog avansa.

 

 

 1. MOGUĆNOST IZDAVANJA RAČUNA UZ FISKALNI RAČUN

Obveznik primene zakona o fiskalizaciji pored fiskalnog računa, MOŽE da izda i račun, a ukoliko ga izdaje u njemu:

 • NE ISKAZUJE podatke o:
  • Iznosu osnovice
  • Poreske stopa koja se primenjuje
  • Iznosu PDV koji je obračunat na osnovicu
  • Napomenu o odredbi Zakona o PDV na osnovu koje nije obračunat PDV
  • Napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate
 • ISKAZUJE podatak o:
  • UKUPNOM IZNOSU NAKNADE za taj promet (iznos sa PDV-om)
  • Broju fiskalnog računa.

 

NOVE odredbe

Pravilnik o PDV

Član 198.

(stav 6.) Ako je za promet dobara i usluga izdat fiskalni račun u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, obveznik PDV može da izda i račun u kojem ne iskazuje podatke iz člana 42. stav 4. tač 6)-10) Zakona, već isključivo podatak o ukupnom iznosu naknade za taj promet.

(stav 7.) Račun iz stava 6. ovog člana sadrži i podatak o broju fiskalnog računa.

 

Povezani tekst:

Izdavanje računa za promet za koji je izdat fiskalni račun

Izdavanje računa za promet za koji je izdat fiskalni isečak – STARA PRAVILA

 

 1. PROPISANA JE OBAVEZA ISKAZIVANJA PODATKA O PIB ILI DRUGE IDENTIFIKACIONE OZNAKE NOSIOCA PRAVA U U FISKALNOM RAČUNU KOJI SE IZDAJE DIPLOMATSKO KONZULARNOM PREDSTAVNIŠTVU (DKP), MEĐUNARODNOJ ORGANIZACIJI (MO), OSOBLJU DKP I MO I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA

Dopunjenom odredbom člana 275. Pravilnika o PDV propisana je obaveza iskazivanja PIB, odnosno druge identifikacione oznake u fiskalnom računu koji se izdaje nosiocima prava iz člana 55a Zakona o PDV.

Nosiocima prava koji ostvaruju pravo na refakciju PDV smatraju se:

– diplomatsko, odnosno konzularno predstavništvo

– strano osoblje diplomatskih i konzularnih predstavništava, uključujući i članove njihovih porodica

– međunarodna organizacija

– strano osoblje međunarodnih organizacija, uključujući članove njihovih porodica, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom;

NOVE odredbe

Pravilnik o PDV

Član 275.

(stav 7.) Ako se nosiocu prava izdaje fiskalni račun u skladu sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija, na fiskalnom računu iskazuje se PIB, odnosno drugi identifikacioni broj nosioca prava.

 

 1. PROPISANO JE KADA OBVEZNIK PDV U PORESKOJ PRIJAVI POČINJE ISKAZIVANJE PODATAKA O PDV ISKAZANOM U FISKALNIM RAČUNIMA

Obveznici PDV koji vrše nabavke dobara i/ili usluga za koje primaju fiskalne račune (izdate u skladu sa (tzv.“novim“) pravilima o fiskalizaciji), podatke iz tih fiskalnih računa PRVI PUT ISKAZUJU u poreskoj prijavi (PPPDV) i Pregledu obračuna PDV (POPDV) za poreski period:

 • DECEMBAR 2021. – obveznici kojima je poreski period kalendarski mesec
 • OKTOBAR-DECEMBAR 2021 – obveznici kojima je poreski period kalendarsko tromesečje

 

NOVE odredbe

Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o porezu na dodatu vrednost

“Službeni glasnik RS”, broj 127/2021 

Član 7.

Podaci o obračunatom PDV iskazanom u fiskalnom računu koji se u skladu sa ovim pravilnikom smatra računom u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19 i 153/20), kao prethodnom porezu, iskazuju se u Obrascu POPDV – Pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine, koji je odštampan uz Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 37/21 i 64/21) i čini njegov sastavni deo, počev od podnošenja poreske prijave za poreski period decembar 2021. godine, odnosno oktobar-decembar 2021. godine.

 

Podeli:

Ostale novosti

Besplatna prijava